Currency

Privacy policy / Politika privatnosti

Ova Izjava o privatnosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na privatnost podataka koji su korištenjem internet stranice www.kaur.ba od strane korisnika, prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka KAUR d.o.o. (dalje u tekstu: KAUR).

Prikupljeni podaci se dijele na osobne i neosobne informacije. KAUR kao pružatelj usluga internet stranici www.kaur.ba ulaže maksimalne napore kako bi zaštitio Vašu privatnost kad ste “online” kao korisnik. Kako biste lakše razumjeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitajte ovu Izjavu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu možemo izmijeniti u svako doba, te da tako izmijenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internet stranici www.kaur.ba . Nastavak Vašeg korištenja navedene internet stranice nakon izmjena, podrazumijeva da prihvaćate sve uslove tako izmijenjene Izjave. U skladu sa tim, savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, a kako bi bili informisani o eventualnim promjenama.

˝Osobne informacije˝ su informacije koje određuju tačno pojedinog korisnika. Prilikom korištenja www.kaur.ba možemo od Vas za korištenje određene opcije zatražiti određene lične informacije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, broj telefona i sl. Prilikom korištenja opcije naručivanja proizvoda možemo od Vas tražiti da nam date informacije o broju vaše kreditne kartice, datumu valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Ovisno o vrstama opcija koje želite koristiti na internet stranici www.kaur.ba neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da ne učinite dostupnima obavezne informacije za određenu opciju koja ih zahtijeva, neće vam biti dopušteno korištenje te opcije.

Osobne informacije koristimo isključivo i samo kako bi Vam ponudili i dostavili proizvode, unaprijedili rad www.kaur.ba, osigurali provođenje administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s vama, poboljšali naše oglašivačke i promocijske rezultate te poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše osobne informacije priopćimo samo financijskoj instituciji (banci) i to isključivo u svrhu realizacije kupovine. KAUR se ograđuje od eventualnog korištenja osobnih informacija od strane drugih osoba u bilo koje druge svrhe od navedene, te stoga ne može biti ni odgovorna za eventualnu štetu.

˝Neosobne informacije˝ su informacije koje ne određuju tačno pojedinog korisnika. Ove informacije su npr. podaci koju ste internet stranicu posjetili prije ili poslije nego li ste posjetili internet stranicu www.kaur.ba, vrstu pretraživača kojeg koristite te vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija može se uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posjetite www.kaur.ba. Neosobne informacije možemo bez ograničenja koristiti za rješavanje problema administriranja www.kaur.ba, kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promocijske rezultate te poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu usklađenosti s pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornih za provođenje zakona.

“Administrativne e-mail poruke” odnose se na korisničku aktivnost na www.kaur.ba i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupovinom proizvoda / usluga. Primanje ove vrste poruka je obavezno te se opcija primanja ne može isključiti od strane korisnika.

˝Promotivne email poruke˝ oglašavaju proizvode / usluge iz ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slučaju da ne želite primati takve poruke u bilo kojem trenutku nakon registrovanja možete otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke s takvim zahtjevom na našu email adresu ili editovanjem notifikacija na Vašem profilu.

Vašim osobnim informacijama na internet stranici www.kaur.ba možete pristupiti pomoću loznike/passworda i korisničkog imena odnosno mail adrese. S obzirom da je loznika/password kriptirana preporučujemo da ih nikome ne otkrivate. Vaše osobne informacije se čuvaju na serveru kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Određene osjetljive informacije se kriptiraju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo osigurati da su Vaše osobne informacije van dosega neovlaštenom korištenju.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internet stranice www.kaur.ba pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje bilo koje treće osobe koja takve povjerljive informacije neovlašteno primi i koristi ili neovlašteno otuđi. Informacije koje ste objavili na javnim dijelovima internet stranice www.kaur.ba mogu također biti dostupne drugim korisnicima i trećim osobama, te se kao takve mogu bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima, ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava odnosi se samo na korištenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika www.kaur.ba. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem www.kaur.ba imaju svoje vlastite izjave o privatnosti podataka. S obzirom da KAUR nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, preporučujemo Vam da prije počinjanja korištenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o privatnosti podataka te stranice.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi privatnosti podataka, ili ako želite promijeniti ili ažurirati neke od podataka molimo vas dan nam pošaljete email poruku s potrebnim informacijama na našu email adresu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.kaur.ba smatra se da je korisnik ovu Izjavu o privatnosti podataka u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Sarajevo, 9. Juni 2023.


This Data Privacy Statement (hereinafter: Statement) refers to the privacy of data collected and stored in the databases of KAUR d.o.o. by users using the website www.kaur.ba. (hereinafter: KAUR).

Collected data is divided into personal and non-personal information. KAUR, as a service provider for the website www.kaur.ba, makes maximum efforts to protect your privacy when you are “online” as a user. In order to better understand what information we collect and how we use that information, you are asked to read this Statement carefully.

We reserve the discretionary right to amend this Statement at any time, and that the amended text becomes valid immediately after its publication on the website www.kaur.ba. The continuation of your use of the mentioned website after the changes implies that you accept all the conditions of the Statement thus changed. Accordingly, we advise users to periodically re-read the information contained in the Statement in detail, in order to be informed of possible changes.

˝Personal information˝ is information that identifies exactly an individual user. When using www.kaur.ba, we may request certain personal information from you to use a certain option, such as name and surname, residential address, email address, phone number, etc. When using the product ordering option, we may ask you to provide us with information about your credit card number, expiration date, authorization code, and other related information. Depending on the types of options you want to use on the www.kaur.ba website, some information is designated as mandatory and some as voluntary. In the event that you do not make available the required information for a particular option that requires it, you will not be allowed to use that option.

We use personal information exclusively and only to offer and deliver products to you, to improve the work of www.kaur.ba, to ensure the implementation of administrative tasks, to establish contact with you, to improve our advertising and promotional results and to improve our offer of products/services on the market, as well as in purpose of cooperation with institutions responsible for law enforcement. We reserve the right to disclose your personal information only to a financial institution (bank) and only for the purpose of making a purchase. KAUR disclaims any possible use of personal information by other persons for any purpose other than the above, and therefore cannot be held responsible for any damage.

˝Non-personal information˝ is information that does not exactly identify an individual user. This information is, for example, data on which website you visited before or after you visited www.kaur.ba, the type of browser you use and your Internet Protocol (IP) address. This type of information can be automatically collected with the help of electronic tools when you visit www.kaur.ba. We can use non-personal information without restrictions to solve the problem of administering www.kaur.ba, to improve our advertising and promotional results and to improve our product/service offer on the market, trend analysis, collection of demographic data, analysis of compliance with positive regulations and cooperation with institutions responsible for law enforcement.

“Administrative e-mail messages” refer to user activity on www.kaur.ba and include messages related to specific user accounts, requests or inquiries, and messages related to the purchase of products / services. Receiving this type of message is mandatory and the receiving option cannot be turned off by the user.

˝Promotional email messages˝ advertise products / services from the offer, such messages are sent to users who have selected the option of receiving Promotional email messages. In case you do not want to receive such messages at any time after registration, you can cancel receiving Promotional email messages by sending an email message with such a request to our email address or by editing notifications on your profile.

You can access your personal information on the website www.kaur.ba using your password and username or email address. Given that the password is encrypted, we recommend that you do not disclose it to anyone. Your personal information is stored on a server that can only be accessed by authorized persons. Certain sensitive information is encrypted using Secure Socket Layer (SSL) technology, thus we strive to ensure that your personal information is beyond the reach of unauthorized use.

Due to the nature of the Internet, we cannot guarantee the complete protection of any information transferred to or from the www.kaur.ba website, and therefore we are not responsible for any possible harmful actions of any third party who receives and uses such confidential information without authorization or disposes of it without authorization. The information you have published on the public parts of the website www.kaur.ba may also be available to other users and third parties, and as such may appear on other websites or web browsers without your knowledge, even in that case we are not responsible for any potential damage. This Statement refers only to the use of information that we collect from you as a user of www.kaur.ba. Other websites that can be accessed through www.kaur.ba have their own data privacy statements. Given that KAUR is in no way responsible for the methods and conditions of work of third parties, we recommend that you carefully review the data privacy statement of that site before starting to use those other websites.

If you have any questions regarding data privacy, or if you want to change or update some of the data, please send us an email with the necessary information to our email address.

By registering / opening a user account on the website www.kaur.ba, it is considered that the user has read, understood and accepted this Data Privacy Statement in its entirety.

Sarajevo, June 9, 2023.