Terms and Conditions / Pravila i uslovi korištenja

Pravila i uslovi korištenja

Korisnik može sa internet stranice www.kaur.ba preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internet stranici www.kaur.ba postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja je li neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, u skladu sa tim KAUR nije u obavezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internet stranica www.kaur.ba, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao KAUR pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korištenje internet stranice www.kaur.ba isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. KAUR, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako KAUR nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe objavljene preko ove internet stranice.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da KAUR nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

KAUR nije ni u kojem slučaju odgovorana za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.kaur.ba djelomično ili u cijelini.

KAUR nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internet stranici www.kaur.ba . Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uslovima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

KAUR može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internet stranici www.kaur.ba, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uslova korištenja tako i poštivanje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim KAUR zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga KAUR može nadgledati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da KAUR nije u obavezi da kontroliše ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranici www.kaur.ba, KAUR nije odgovorana kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojoj oblasti internet stranice www.kaur.ba , tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranici www.baklava.ba, smatra se da korisnik daje KAUR pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom KAUR, njene podružnice, odgovorne osobe u OD-u, zaposlenike i druge za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internet stranice www.kaur.ba od strane korisnika.

KAUR može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. KAUR ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internet stranici www.kaur.ba postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

KAUR nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internet stranici www.kaur.ba

KAUR se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internet sranici www.kaur.ba . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti KAUR.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internet stranice www.baklava.ba nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internet stranici www.kaur.ba smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio.


TERMS AND CONDITIONS

The user can download, print and save copyrighted materials from the www.kaur.ba website only for their own and personal use.

The user expressly undertakes not to post, publish, or in any other way make available on the website www.kaur.ba any material that is subject to copyright, trademark, or other rights, without the express approval of the holder of those rights, and as such person is solely responsible for any damage caused by the violation of this obligation. To find out whether any of the material on the website is protected by some rights, the user must come to it independently, accordingly, KAUR is not obliged to present or publish such information.

By posting materials by the user of any content on any part of the www.kaur.ba website, the user guarantees that the holder of the rights to these materials has granted KAUR a legally valid, free, unlimited right / license to use, reproduce, modify, adapt, publish , translation and distribution of such material. Other users have the right to access, view, save or reproduce such material only for their own and personal use.

The user agrees that the use of the website www.kaur.ba is solely at his own risk. KAUR, as well as any third party associated with it, do not guarantee in any way that the use of this website will not be interrupted, or that it will be without difficulty in operation. Likewise, KAUR is not responsible for the consequences that may arise from the use of this website, as well as for the accuracy, reliability or content of any information, services or goods published through this website.

This liability statement applies to all possible damages or possible injuries caused by any error, deletion, interruption, computer virus, malfunction, delay in operation or transmission, interruption in a communication line, theft, termination of contract, destruction or unauthorized access, changes or by misuse of records, misconduct, negligence, or any other act. The user agrees that KAUR is not responsible for the inappropriate or illegal behavior of other users or third parties, and that the risk of possible damages rests entirely with the user.

KAUR is in no case responsible for any damage that may occur as a result of using, or due to the impossibility of using the website www.kaur.ba in whole or in part.

KAUR is not responsible for any content that a user, subscriber, or unauthorized user may post on the website www.kaur.ba. Any content that does not comply with the terms of use may be removed or changed at any time without special notice or explanation.

KAUR can at any time control the content on the website www.kaur.ba, especially the interactive part, with the aim of ensuring compliance with both these terms of use and the legal regulations of Bosnia and Herzegovina. In accordance with this, KAUR reserves the right to remove any material that, at its own discretion, it determines is not in accordance with the conditions set here, as well as to cancel passwords or user accounts of users.

The user agrees that all interactive options, especially communication via private messages, chats, forums or other means of sending messages or communicating with each other, are of a public nature and do not have the status of confidential information, and therefore KAUR can monitor the content of the user’s communication without their knowledge and special approval. Considering that KAUR is not obliged to control or authorize the content of messages or information that can be found on the website www.kaur.ba, KAUR is not responsible for the actions taken by the user in any area of the website www.kaur.ba, as well as for content that the user could post on it.

By publishing comments, messages or other information on the website www.baklava.ba, the user is considered to grant KAUR the right to use those comments, messages or information for the purpose of promotion, advertising, market research, or any other legally permitted purpose.

The user expressly declares that he will not hold KAUR, its subsidiaries, responsible persons in OD, employees and others responsible for compensation for possible damages and costs, including the costs of legal representation, which could arise from the use of the website www.kaur.ba by user.

KAUR can at any time terminate the business relationship with any of its users and cancel their passwords or user accounts. In this case, the conditions relating to the user’s responsibility and obligations do not cease to apply. KAUR does not guarantee the accuracy, completeness or usefulness of any content on the website www.kaur.ba posted by users, third parties or unauthorized users.

KAUR is not responsible for any possible loss or damage caused by the user relying on the information obtained on the website www.kaur.ba

KAUR expressly excludes itself in every sense from the content of material on the websites of third parties, which could be accessed from the website www.kaur.ba. In the event that the user accesses the websites of third parties, he does so exclusively and only at his own risk, which implies any exclusion of KAUR liability.

In the event that one of the clauses of these terms of use is invalid, such invalidity will not affect the validity of any other provision of these terms, and the remaining parts of these Terms will remain in force, and the invalid provision will be replaced by a valid provision which, by meaning and true intent, is the most corresponds to a provision that is void. If either party does not exercise its rights under these terms of use, this will not be considered a waiver or loss of those rights, as well as any other rights stated herein.

The Municipal Court in Sarajevo is competent for all legal disputes that may arise related to the use of the website www.baklava.ba.

By registering / opening a user account on the website www.kaur.ba, it is considered that the user has fully read, understood and accepted these Terms of Use.

KAUR d.o.o.

Himze Polovine 41

71000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Phone: +387 61 308 480

info@kaur.ba